แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เหตุผลที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องประกันคุณภาพภายใน...!!?

 • พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 47 กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
 • หนังสือ ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่งในสังกัดจัดระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ขั้นพัฒนา) เป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษา
 • ผลการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดย สมศ. จำนวน 21,654 แห่ง ปรากฏว่า ภาพรวมผลการประเมินในตัวบ่งชี่ที่ 8 "ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ระดับคุณภาพ "ต้องปรับปรุง" และ "ต้องปรับปรุงเร่งด่วน"  เข้าไปดูผลการประเมินฯ ที่นี่เลยครับ

การประกันคุณภาพภายใน เป็นเรื่องใหม่สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับ ดูแล และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะต้องตระหนักและทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการในการ "พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ต้องยอมรับว่า บริบทและสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ปัจจุบัน(มิถุนายน 2560) ทั้งด้านบุคลากร อาคารสถานที่ ระบบบริหารจัดการ แและด้านอื่นๆ โดยรวมจะมีความแตกต่างจากสถานศึกษาที่เรียนว่า "โรงเรียน" เช่นจำนวนครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีครู เพียง 1-2 คน : ผู้บริหาร(หัวหน้าศูนย์)ไม่มีอำนาจสั่งการ/บังคับบัญชาครู เป็นต้น

ในการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะทำทุกอย่างเหมือน "โรงเรียน" ย่อมเป็นไปได้ยากยิ่ง ดังนั้น การจัดระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องกระทำให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง แต่ต้องทำให้ครบองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ 8 อย่างคือ....

 1.  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กำหนดตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คือใช้ 23 มาตรฐาน 94 ตัวบ่งชี้)
 2.  จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี, แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ, แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา)
 3.  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
 4.  ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5.  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
 6.  ประเมินคุณภาพภายใน
 7.  จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ(SAR)
 8.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 แล้วจะเริ่มต้นอย่างไร !!?  คำแนะนำภายใต้บริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่แตกต่างจาก "โรงเรียน"

 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ดาวน์โหลดตัวอย่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
 2.  จัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ดาวน์โหลดตัวอย่างโครงการฯ
 3.  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4.  นิเทศ กำกับ ติดตาม
 5.  สรุป รายงานผล

คณะกรรมการประกอบด้วย...

 1.  คณะกรรมการอำนวยการ 
 2.  คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา 
 3.  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
 4.  คณะกรรมการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 5.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน 
 6.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 7.  คณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน(SAR) 

ในกรณีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีครูเพียง 1-2 คน ให้เชิญผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ามามีส่วนร่วม หรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการรวมกับศูนย์ฯอื่นที่อยู่ในสังกัด อปท.เดียวกัน ก็ได้ครับ

หลักสูตร  “แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และเส้นทางความก้าวหน้าของครู สู่วิทยฐานะชำนาญการ”
.
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 
จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
.
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560
จังหวัดสกลนคร ณ โรงแรม สกลแกรนด์
(สกลนครเลื่อนจากวันที่ 11 มาจัดวันที่ 9 นะครับ)
.
วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2560 (หยุดชดเชยอาสาฬหบูชา) 
จังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรม สยามแกรนด์
.
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
จังหวัดนนทบุรี ณ โรงแรม เดอะ เลกาซี่ 
.
...ทุกจุดอบรมลงทะเบียน 1,000 บาท(จ่ายหน้างาน)...
.
สองเรื่องสองรส สุดคุ้มในหนึ่งวัน ได้ทั้ง "งาน" ได้ทั้ง "คน"
...แจ้งชื่อสำรองที่นั่งได้ที่ 09 3131 9069...
ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (จ่ายหน้างาน)
.
ท่านจะได้รับ.....
... คู่มือ + CD ไฟล์ตัวอย่างที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
... วุฒิบัตร
... อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
http://arunee.net/…/2017-05-31…/290-2017-05-31-09-04-13/file